ලෝකය අයිති සතුටින් සිටින අයටමයි.


The-world-belongs-to-those-who-are-happy

අපි හැමෝම ආස සතුටින් ජිවත් වෙන්න. ආදරය, නිදහස, වගේම අපි ජිවත් වන වටපිටාව, ඇසුරු කරන පුද්ගලයන්, කරන රැකියාව වගේ විවිධ දේවල් අපිව සතුටින් තියනවා. සතුටින් ඉන්න කැමති මිනිස්සු විතරම ද ? ඔබට එහෙම හිතිලා තියනවා ද ? සතුටින් ඉන්න කැමති මිනිස්සු විතරක්ම නෙමෙයි. අපි අවට ඉන්න පරිසරයේ පන තියන ඕනෑම දෙයක් සතුටින් ජිවත් වෙන්න ආසයි කිව්වොත් ඔබ මාත් සමඟ එක්වෙනවා ද ? බලන්න මේ ඡායාරූප පෙළ කෙතරම් අපූරුයි ද කියලා.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in