ලොව උසම මිනිසා සහ කොටම මිනිසා දවසකට හමුවේ


featured cover image

ගිනස් වාර්තා පොතට අවරුදු 60ක් සැමරීමේ උත්සවය ලන්ඩන් නගරයේ ගිය බ්‍රහස්පතින්දා සැමරුව, එකට ලොව උසම මින්සත් කොටම මිනිසාත් සහබාගි වුනාලු. පොතට අනුව 31ක් හැවරිදි “සුල්ටන් කොසෙන්” මහතා අඩි 8කුත් අඟල් 3කුත් උසයිලු. “චන්ද්‍ර බහදුර් දන්ගි” මහතා අඩි 1කුත් අඟල්7කුත් පමණක් උස අතර ඔහුගේ වයස අවුරුදු 75ක් ලු.
“මම ගොඩක් උස වුනත් ඔහු ගොඩක් කොට වුනත් අපි දෙන්නම එක සමාන කරදර වලට මුහුණ දුන්න බව මට ඔහුගේ ඇස් දෙක දැක්කම කියන්න පුළුවන්, ඔහු හොඳ මනුස්සයක් බවත් ඔහු දැක්කම කියන්න පුළුවන්” මෙවිදිහට කොසෙන්, චන්ද්‍ර ගැන මාද්‍ය ට කිව්වා.

log in

reset password

Back to
log in