සුළඟ සේ සැහැල්ලුවෙන් ජිවත් වන පාප් වහන්සේ


pope vs wind

ශුද්ධ වූ පාප් වහන්සේ ගේ ආගමනය අපගේ රටට ඉමහත් ආශීර්වාදයක් වේ.2015 ජනවාරි 13 වන අද දිනය ශ්‍රී ලංකාවට පාප් වහන්සේ කෙනෙක් පැමිණිය පළමු වතාව ලෙස අද ඉතිහාස ගත වුනි. අද උන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවාසින් අමතන මොහොතේ, සුළග නිසා උන් වහන්සේගේ සළුව(mantle) පා වුනු ආකාරය.

10924252_926902420654696_2573924950164280155_o

10923532_926902407321364_8979881196729542059_n

10644356_926902413988030_4324592855619752454_o

10915022_926902410654697_675425266276462648_o

log in

reset password

Back to
log in