අලුත් අවුරුදු ලිත 2015


new-year-2015-litha

නව සඳ බැලීම

2015ක් වූ මාර්තු මස 22 වන ඉරිදා දින ද, අප්‍රේල් මස 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින ද, නව සඳ බැලීම මැනවි.

පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය කිරීම

අප්‍රේල් මස 13 වන සඳුදා දිවුල් මිශ්‍ර නානු ගා ස්නානය කොට ඉෂ්ට දේවතා අනුස්මරණයෙහි දී වාසය මැනවි.

අලුත් අවුරුදු උදාව

අප්‍රේල් මස 14 වන අඟහරුවාදා අපරභාග 1.47 ට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උද වෙයි.

පුණ්‍ය කාලය

අප්‍රේල් මස 14 වන අඟහරුවාදා පුරවාභාග 7.23 සිට අපරභාග 8.11 දක්වා පුණ්‍ය කාලය බැවින් අප්‍රේල් මස 14 වන අඟහරුවාදා පුර්වභාග 7.23 ට පළමුව ආහාරපාන ගෙන සියලු වැඩ අතහැර ආගමික වතාවත් වල දීම මැනවි. පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස එනම් 1.47 සිට අපරභාග 8.11 දක්වා පත දැක්වෙන අයුරේ වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා අනුභවය ආදී චාරිත්‍ර ඉටු කිරීම වනවි.

ආහාර පිසීම

අප්‍රේල් මස 14 වන අඟහරුවාදා දින අපරභාග 2.05 ට රතු පැහැති වස්ත්‍රාභවරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා ලිප බැඳ ගිනි මොලවා, දී කිරි හා උක් සකුරු මිශ්‍ර රතු කැකුළු කිරි බතක්ද විළඳ මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක් ද පිළියෙළ කරගනු මැනවි.

වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය

අප්‍රේල් මස 14 වන අඟහරුවාදා අපරභාග 2.42 ට රතු පැහැති වස්ත්‍රාභවරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනු දෙනු කොට අහාර අනුභවය මැනවි.

හිස තෙල් ගෑම

අප්‍රේල් මස 15 වන බදාදා ලා කොළ පැහැති වස්ත්‍රාභවරණයෙන් සැරසී පුර්වභාග 9.06 ට දකුණු දිශාව බලා හිසට කොහොඹ පත්ද පයට කොලොන් පත්ද තබා තෙල් සහ කොහොඹ පත්‍ මිශ්‍ර නානුද ගා ස්නානය කිරීම මැනවි.

රැකිරක්ෂා සඳහා පිටව යාම

අප්‍රේල් මස 22 වන බදාදා ලා කොළ පැහැති වස්ත්‍රාභවරණයෙන් සැරසී සකුරු සහ තල මිශ්‍ර කිරිබතක් සහ කැවිලි වර්ගයක් අනුභව කර පුර්වභාග 6.02 ට නැගෙනහිර දිශාව බලා පිටත් වීම මැනවි.

log in

reset password

Back to
log in