සොබාදහමට ආදරේ කරන ඔබට අපූරු ඡායාරූප පෙළක්.


වනසතුන්ගේ ඡායාරූපකරණයට ප්‍රියකරන බොහෝදෙනෙක් අපි අතර ඉන්නවා. සතුන්ගේ ඡායාරූප ඔවුන් ජිවත් වන ස්වාභාවික පරිසරයේ දී ලබාගැනීමට ඡායාරූපශිල්පින් බෙහෙවින් ප්‍රියකරන්නේ ඒවායේ ඇති සුන්දරත්වය නිසාමයි. මේ තියෙන්නේ එවැනිම අපූරු ඡායාරූප පෙළක්.


Patric Bouquet


Jacques Matthysen

Neal Cooper

Claudo Bacinella


Howard Cleland


Thomas


Thomas Rajan


Chris Norfolk


Annailette


George


යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක ෂෙයාර් කරන්න.

log in

reset password

Back to
log in