බැටළු මස් පෙත්ත ඉගිලුන දුරක් !


space lamb chop

“නිකේෂ් ශුක්ලා” සහ “නික් හර්නි” විසින් එංගලන්තයේ “Tyyabas” ආපනශාලාවෙන් ගත් බැටළු මස් පෙත්තක් අභ්‍යවකාශ ගත කරලා.

බැටළු මස් පෙත්ත වීඩියෝ කැමරාවක් සහිත හීලියම් බැලුමක ගැට ගසා උඩ යවලා. බැලුම මිනිත්තුවට මීටර 325ක් වේගයෙන් පළමු විනාඩි 95ක් ගමන් කරලා ඔවුන්ගේ හසු කරගැනීමේ පද්ධතියෙන් නැතිවී ගියාලු, කණ්ඩායම හිතුවේ එයාලට කවදාවත් මේ වීඩියෝ පටය දැකගැනීමට ලැබෙන එකක් නෑ කියල. නමුත් මාස කිහිපයකට පසු ගොවියෙක් ඒ බැලුමේ සුන් බුන් මෙයාලගේ ගෙදරටම ගෙනත් දීලා.පටිගත වී තිබුන මිනිත්තු 100 හි බැලුමේ චාරිකාව අපුරුවට සටහන් වී තිබෙන අයුරු දැකගන්න පුළුවන්. බැලුම මීටර 25000 ක් තරම් උඩ යන ආකාරය දැක ගත හැක. මෙවැනි දුර්ලබ දර්ශන දැකගැනීමට ලැබීමත් සතුටක්.


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in