මොහු, ඔහුගේ බයිසිකලයට අයිස් (ICE) වලින් රෝද සදයි.


article 07

මොහු, ඔහුගේ බයිසිකලයට අයිස් (ICE) වලින් රෝද සදයි.
කොලින් ෆුර්ශේ ඔහුගේ බයිසිකලයේ රබර් රෝද ඉවත් කර ගල් වෙච්ච අයිස් වලින් රෝද සදා අයිස් වල පදගෙන යා හැකි සේ සකසා ඇත.
සාමාන්‍ය බයිසිකලයකට අයිස් සහිත බිමක යා නොහැකිය. මොහුගේ නිර්මාණය ඉතා පහසුවෙන් අයිස් මත ගමන් කරයි.

නමුත් මෙම බයිසිකලයෙන් පාරේ කදු නගිද්දී අපහසු තාවයට ලක්වේ.


මොහු දොඩම් යුෂ මගින්ද රෝද සාදා පරික්ෂ කල බලුවද එම රෝද ඉතා ඉක්මනින් කැඩී යයි.


ෆුර්ශේ ඔහුගේ නවතම නිර්මාණ සදහා අදායම් සොයාගෙන ඇත්තේ ඔහුගේ කලින් නිර්මාණ වල වීඩියෝ වලින් උපයාගත් මුදල් වලින්ය.
“නිර්මාණ කිරීම විනොදoශයක් වශයෙන් කලින් කලද, දැන් මම යුටුබ්(youtube) මගින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් උපයයි.” “දැන් මම දවස පුරා කරන්නේ මෙයයි”


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in