ත්‍රිවිල් එකක් අධි වේගී යුද වාහනයක් විදිහට හදලා


Screenshot_251

කොලින් ෆුර්ශේ, අයිස් මත යන්න පුළුවන් වෙන්න බයිසිකලයට අයිස් රෝද සවි කර අයිස් රෝද බයිසිකලය හදපු තැනැත්තා විසින් මෙයද නිර්මාණය කර ඇත.

“Far Cry 4” පරිගණක ක්‍රීඩාවට ඇතිවූ ආශාව නිසා 600cc එන්ජින් දරිතාවක් සහ AK-47 වර්ගයේ තුවක්කු වලින් පිරිච්ච අධි වේගී යුද ත්‍රිවිල් එකක් නිර්මාණය කර ඇත.

මෙන්න එන්ජිම සවි කරන විදිහ

තුවක්කු සවි කරන ආකාරය

මෙන්න ඒක වැඩ කරන ආකාරය

log in

reset password

Back to
log in