මේ ඉස්පිරිතාලේ කට්ටිය අනාත වෙච්ච වවුල් පැටවු බලගන්නවලු. පුදුමයි නෙ ?


bat

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ටොල්ගා වවුල් ඉස්පිරිතාලයේ අනාත වෙච්ච වවුල් පැටවූන් බලාගන්න ස්ථානයකි. වවුල් පැටවුනුත් පුස් සහ බලු පැටවූ වගේම හුරතල් බව ඔස්ට්‍රලියාව ඔප්පු කරයි. මෙයාලත් රෙදි පොරවාගෙන, කිරි බෝතල් වලින් කිරි බිබී හුරතල් වන ආකාරය පේනවනේ ?  asdadasd


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in