අන්තර්ජාලයේ මුදල් උපයා ගැනීමේ පහසුම මාර්ගය


Screenshot_35

අපි දන්නවා ඉන්ටෙර්නෙට් එකේ සල්ලි හොයන එක ලේසි නැහැ කියල එක නිසා තමයි අපි මෙම  ලිපිය ලියල තියෙන්නේ,

මේක  කියවලා  ඉවර වෙනකොට

愚人节 – 愚人节(有时称为愚人节或全部愚人节)每年庆祝在4月的第一天,当人们玩恶作剧和恶作剧彼此的日子。笑话和他们的受害者被称为“四月傻瓜”。骗局的故事可以由新闻和其他媒体在这一天进行报告,并在随后的日子里解释。流行的19世纪以来,这一天是不是在任何国家都是全国性的节日,但它在加拿大,欧洲,澳大利亚,巴西和美国知名。
4月1日和愚蠢的最早记载协会可以在乔叟的坎特伯雷故事集被发现。一些作家认为,1月1日在16世纪得到恢复,元旦负责创建假期,但这个理论并不能解释刚才引用。

每天留出了无害的​​恶作剧之一的邻居时播放的定制到处认可。的愚人节一些前体包括海拉利亚的罗马电影节,印度[2]胡里节,愚人的中世纪盛宴。
在乔叟的坎特伯雷故事集(1392),该“尼姑的牧师的故事”设置顺三月比干thritty dayes和两个。[5]现代学者认为,在现存的手稿和乔叟居然写了复制错误,顺三月坤 因此,通过本意月32天后,即5月2日, 英格兰国王理查二世的安妮波希米亚,这在1381的读者举行订婚纪念日显然误解了这一行的意思“32日”,也就是4月1日。在乔叟的故事,在不着公鸡Chauntecleer被狐狸骗。
1508年,法国诗人埃洛伊德Amerval简称泊松D’艾薇儿(愚人节,字面意思是“四月鱼”),可能参考的节日。1539年,弗拉芒语诗人爱德华·德提纳写了贵族谁打发仆人的愚蠢差事4月1日。在1686年,约翰·奥布里称的假期“Fooles圣日”,英国最早的参考。 在1698年4月1日,几人被骗去的伦敦塔“看到狮子洗。”
在中世纪,元旦在大多数欧洲城市庆祝3月25日。在法国的一些地区,新年是一个为期一周的假期在4月1日结束。一些作家认为,愚人节起源,因为那些谁庆祝1月1日取得了那些谁庆祝其他日期的乐趣。使用1月1日元旦是共同在法国由16世纪中叶,而这个日期由鲁西荣的法令正式通过于1564年。

 

 

 


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in