ලෝකයේ විශාලතම මගී ප්‍රවාහන ගුවන්යානා 10


අද කාලයේ බොහෝ දෙනා රටකින් රටකට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් තම රටේම වෙනත් තැනකට යන්න බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ ගුවන්යානා! ඒ සදහා හේතු ගණනාවක් තියෙන්නේ පුළුවන්! එත් ප්‍රධාන හේතුව ලෙස අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගුවන් ගමනක් සදහා ගතවන්නේ සාපේක්ෂව අඩු කාලයක් වීම . ඉතින් මේ කියන ගුවන්යානා මගී ප්‍රවාහනයට අමතරව භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයටත් උදව් වෙන්න පුළුවන්! ඉතින් මේ කියන්න යන්නේ ලෝකේ විශාලතම මගී ගුවන්යානා 10 පිලිබදවයි!

10. Airbus A330-300 (මගින් 375)
airbus-a333-300

9. Airbus A340-300
airbus-a340-300

8. Airbus A340-500
airbus-a340-500

7. Airbus A350-900
airbus-a350-900

6. Boeing 777-200 (මගින් 440)
boeing-777-200

5. Airbus A340-600
airbus-a340-600

4. Boeing 777-300
boeing-777-300

3. Boeing 747-400
boeing-747-400

2. Boeing 747-8i
boeing-747-8i

1. Airbus A380-800 (මගින් 853)
airbus-a380-800

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in